ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen van de Trainingshub. Mochten hier verder nog vragen over zijn, stuur dan een mailtje via ons contactformulier. 

 

 

 

Artikel 1. Definities

 1

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training gesloten.

 2

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

 3

Training: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

 4

‘Kennisavond’: avond in het teken van kennis met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

 5

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Trainingshubwoerden ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2

Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd

 3

Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 4

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging training

 1

Inschrijving voor een training van de Trainingshub woerden kan door cursist plaatsvinden door het vullen op de site of facebook van het volledig ingevulde inschrijfformulier onder vermelding van het mail adres,  of door aanmelding per e-mail of whatsapp. Pas nadat 25% van het totale bedrag van de workshop is overgemaakt is de inschrijving definitief. Dit bedrag wordt niet teruggestort mocht de workshop niet gevolgd worden. 

 2

De Trainingshub bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden namelijk de inschrijflijst van die avond. Bij deze bevestiging wordt het inschrijfbedrag vermeld dat binnen 10 dagen moet worden overgemaakt of mensen zijn niet ingeschreven 

 3

De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. Mocht de persoon het inschrijfbedrag niet betalen wordt de opdrachtbevestiging een opdracht ontkrachting en is de persoon niet welkom. 

4

Punten die de cursist kan ontvangen worden door de Trainingshub aangevraagd bij het stichting RTGS. De Trainigshub is vervolgens niet verantwoordelijk voor de keuzes die het RTGS maakt ten behoeve van uitdelen van deze punten. De Trainingshubwoerden zorgt ervoor dat de administratie die het RTSG nodig heeft tot zijn beschikking komt.

5

Als blijkt dat de cursist zich storend opstelt, verscheidene keren, dan is de Traininghub gerechtigd de cursist uit te schrijven van alle trainingen na een gesprek. De cursist kan aanspraak maken op het terug krijgen van de betaalde gelden tot een max van het deel dat de cursist nog niet aanwezig is geweest voor de training. Deze reden van verwijdering word ook aan het RTGS doorgegeven waarna er geen punten worden uitgedeeld.

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘Kennisavond’

 1

Inschrijving voor een ‘Kennisavond van de Trainingshub' kan door cursist plaatsvinden door het inzenden via de multimedia van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail of whatsapp.

 2

Ter zake een ‘Kennisavond’ zal de cursist altijd een factuur ontvangen van de trainingshub na deelname van de avond, ook als er is gepind. 

 3

De inhoud van het factuur geldt als weergave van de overeenkomst. Deze zal binnen 30 werkdagen betaald moeten worden.

4

Punten die de cursist kan ontvangen worden door de Trainingshub aangevraagd bij het stichting RTGS. De Trainigshub is vervolgens niet verantwoordelijk voor de keuzes die het RTGS maakt ten behoeve van uitdelen van deze punten en wanneer.

 

Artikel 5. Prijzen van training

 1

Bij inschrijving via een digitale inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de trainingsprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website van de Trainingshub en in de PR-mail over de training. Ongeacht of de cursist deze kent en strikt onder voorbehoud van druk en zetfouten.

 2

Bij aanmelding voor een training  gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

 3

Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 4

In de training-prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 5

Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 6

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. De cursist word hiervan op de hoogte gesteld en mag dan alsnog kosteloos annuleren.

 7

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van ‘Kennisavond’

 1

In de gefactureerde prijs staan vermeld op de website van de Trainingshub en zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 2

Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 3

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 4

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1

Na het bijwonen van een cursus of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt de Trainingshub een digitale factuur met betrekking tot de cursus aan de cursist. De mogelijkheid is er om op de cursus zelf te pinnen, dan krijgt u van ons een 'reeds betaald'-factuur toegestuurd. 

2

Betaling door de cursist dient integraal te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van de Trainingshub, of door middel van storting op een door de Trainingshub aangewezen bank- of girorekening.

 3

Indien de cursist niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De cursist is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

 4

Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor de Trainingshub voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 5

Indien na 30 dagen van de training niet de volledig betaling van de trainingprijs door Trainingshub is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan andere cursussen deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 6

Vertraging van betaling kan een keer voorkomen. Als een cursist meerdere malen erg laat is met betalen of helemaal niet betaald, dan komt deze persoon op de zwarte lijst en mag hij geen cursussen meer bijwonen. Als je hiervan af wilt komen, dan dien je een gesprek aan te vragen met de Trainingshub. De zwarte lijst is op te vragen dmv een gesprek met de directeur S. Heuft.

 

Artikel 8. Annulering training door de opdrachtgever

 1

Het leven is onvoorspelbaar en soms gebeuren er dingen die voorrang moeten krijgen de reden dat de Trainingshub flexibel is in annuleringen. Annulering is mogelijk door te mailen tot uiterlijk 24 uur voor de geplande eerste trainingsdag. 

 2

Als een cursist zich meerdere malen (= lees 3x)  kort van tevoren afmeld, komt deze persoon op de zwarte lijst en mag hij geen cursussen meer bijwonen. Als je hiervan af wilt komen, dan dien je een gesprek aan te vragen met de Trainingshub.

 3

 Annuleert de opdrachtgever binnen 24 uur van de training, dan stuurt de Trainingshub de opdrachtgever een tikkie van 25,- euro voor de gemaakte kosten voor de lunch 

 

Artikel 9. Annulering door de Trainingshub

De Trainingshub behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De Trainingshub zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt de Trainingshub de cursist een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruikt maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1

De Trainingshub is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van de Trainingshub of de annulering van de trainingsovereenkomst door de Trainingshub, tenzij aan de Trainingshub opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2

Indien de Trainingshub op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. De trainingshub heeft een verzekering.

 3

Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1

Het verstrekte trainingsmateriaal is eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door de Trainingshub voorbehouden.

2

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Trainingshub is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte  trainingsmaterialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 12. Vervanging docent of trainer

De Trainingshub is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursus – overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

1

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van de Trainingshub en overeenkomsten tussen  de Trainingshub en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en  dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar Trainingshubwoerden staat ingeschreven (arrondisement Utrecht) , tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Artikel 14. Plaatsing van reservering, bestellingen, prijzen en betaling

1

Algemene voorwaarden van kopers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door de Trainingshub schriftelijk is aanvaard.

2

Een reservering of bestelling is definitief nadat de Traininghub de ontvangst van de reservering of bestelling door middel van een reservering of bestellingsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op de door de Trainingshub aangegeven wijze. De Traininghub is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s

 

Artikel 15. Annulering m.b.t. reservering

Annulering door de huurder van de reservering is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk 24 uur voor de geplande training.