Klachtenprocedure van de Trainingshub

 

Wij van de Trainingshub doen ons uiterste best om alle trainingen, MaG's en kennisavonden naar ieders wens te laten verlopen. Desondanks is het mogelijk dat je niet geheel tevreden bent over een door jouw gevolgde cursus. Indien gewenst is het mogelijk om je klacht kenbaar te maken. Hieronder kun je  een beschrijving lezen van hoe je jouw klacht kunt indienen en hoe deze behandeld zal worden.

 

Definities 

Instelling: de Trainingshub.

Indiener: Deelnemer aan een van onze nascholingen.

Klacht: Klachten over inhoudelijke, organisatorische, relationele of financiële aspecten van de nascholingen, geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de trainingsinformatie of problemen met een docent.

Docent: De door de instelling aangewezen begeleider van de cursus.

Aangeklaagde: De directie of de docent.

 

Doel van de procedure 

Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Kortom het bevorderen van de kwaliteit van de nascholingen en de nascholings-organisatie.

 

Ontvangst en registratie klacht 

Onderaan deze pagina vindt u een klachtenformulier. Vergeet na het invullen van het formulier niet op ‘verzenden’ te drukken. Een klacht kan ook schriftelijk (per post of e-mail) ingediend worden bij de Trainingshub:

 

de Trainingshub 

t.a.v. Dorothy de Leeuw

Klompenmakersweg 2

3449 JB  Woerden

traininghubwoerden@icloud.com

 

Een klacht dient binnen vier weken na het gevolgde nascholing ingediend te zijn. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van een klacht wordt deze in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier.

 

Behandeling

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener per email een ontvangstbevestiging van de klacht. De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na ontvangst dient de klacht door de Trainingshub afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hiervan per email op de hoogte gesteld. Mochten de door de Trainingshub geboden oplossingen voor de indiener niet volstaan dan zal de onafhankelijke nascholings-raad binnen 4 weken reageren op de klacht. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Maatregelen 

Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan per email op de hoogte gebracht, met toelichting van de bevindingen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de indiener per email op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing. Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.

 

Afsluiten klacht 

Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij Health Investment. Het klachtenregistratieformulier en bijbehorende stukken worden voor een periode van drie jaar bewaard.

 

Het klachtenformulier van de Trainingshub

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.